:: Реализъм, хиперреализъм, сюрреализъм

ВЪРБАНОВИ
ВЪРБАНОВИреализъм, хиперреализъм
МАРИНА БОГДАНОВА
МАРИНА БОГДАНОВАреализъм, сюрреализъм
ИСКРЕН СЕМКОВ
ИСКРЕН СЕМКОВсюрреализъм (trompe l’oeil)
СТАНИСЛАВ ВАРДЕВ
СТАНИСЛАВ ВАРДЕВсюрреализъм
БОЙКО КОЛЕВ
БОЙКО КОЛЕВхиперреализъм

:: Наивизъм и библейска живопис

АНЕТА ЯЛАМОВА
АНЕТА ЯЛАМОВАнаивизъм
ПЕТЪР ДИМОВ
ПЕТЪР ДИМОВнаивизъм
ЮЛИЯ СТАНКОВА
ЮЛИЯ СТАНКОВАбиблейска живопис
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАК
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАКнаивизъм, шити картини
ДИМИТЪР ВЕЦИН
ДИМИТЪР ВЕЦИНнаивизъм
GUIDO VEDOVATO (Italy)
GUIDO VEDOVATO (Italy)наивизъм
Стоян БОЖКИЛОВ
Стоян БОЖКИЛОВнаивизъм
ROLANA (Lithuania)
ROLANA (Lithuania)фигуративни композиции, наив
БОГОМИЛ АРСОВ
БОГОМИЛ АРСОВнаивизъм, фигуративно изкуство
Владимир ШУНЕВ
Владимир ШУНЕВдекоративни пейзажи и наив

:: Абстрактна живопис

РУСЛАН КОТЕВ ( Великобритания)
РУСЛАН КОТЕВ ( Великобритания)живопис, рисунка
ДИМИТЪР КАРАТОНЕВ
ДИМИТЪР КАРАТОНЕВживопис, графика
ПЕТКО АНТОНОВ
ПЕТКО АНТОНОВживопис

:: Графика, рисунка, керамика

Петър БОЯДЖИЕВ и Даниела ЗЕКИНА ( Канада)
Петър БОЯДЖИЕВ и Даниела ЗЕКИНА ( Канада)дигитална графика, живопис
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВкерамика, скулптура
ИЗАБЕЛ НЕМЕЧЕК
ИЗАБЕЛ НЕМЕЧЕКкерамика, скулптура
ИВАН НИНОВ
ИВАН НИНОВграфика, рисунка, живопис