:: Реализъм, хиперреализъм, сюрреализъм

МАРИНА БОГДАНОВА
МАРИНА БОГДАНОВАреализъм, сюрреализъм
ИСКРЕН СЕМКОВ
ИСКРЕН СЕМКОВсюрреализъм (trompe l’oeil)
АНДРИАН БЕКЯРОВ
АНДРИАН БЕКЯРОВреализъм, фантастичен реализъм
БОЙКО КОЛЕВ
БОЙКО КОЛЕВхиперреализъм
ИВАН СТРАТИЕВ
ИВАН СТРАТИЕВреализъм, сюрреализъм
ВЪРБАНОВИ
ВЪРБАНОВИреализъм, хиперреализъм
СТАНИСЛАВ ВАРДЕВ
СТАНИСЛАВ ВАРДЕВсюрреализъм
ДИМИТЪР ВОЙНОВ - син
ДИМИТЪР ВОЙНОВ - синреализъм, хиперреализъм

:: Наивизъм и библейска живопис

АНЕТА ЯЛАМОВА
АНЕТА ЯЛАМОВАнаивизъм
ПЕТЪР ДИМОВ
ПЕТЪР ДИМОВнаивизъм
ЮЛИЯ СТАНКОВА
ЮЛИЯ СТАНКОВАбиблейска живопис
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАК
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАКнаивизъм, шити картини
GUIDO VEDOVATO (Italy)
GUIDO VEDOVATO (Italy)наивизъм
Стоян БОЖКИЛОВ
Стоян БОЖКИЛОВнаивизъм
ROLANA (Lithuania)
ROLANA (Lithuania)фигуративни композиции, наив
Владимир ШУНЕВ
Владимир ШУНЕВпейзажи и наив
ДИМИТЪР ВЕЦИН
ДИМИТЪР ВЕЦИНнаивизъм

:: Абстрактна живопис, графика, керамика

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВкерамика, скулптура
РУСЛАН КОТЕВ
РУСЛАН КОТЕВживопис, рисунка
ДИМИТЪР КАРАТОНЕВ
ДИМИТЪР КАРАТОНЕВграфика, живопис
ПЕТКО АНТОНОВ
ПЕТКО АНТОНОВживопис
ИЗАБЕЛ НЕМЕЧЕК
ИЗАБЕЛ НЕМЕЧЕКкерамика, скулптура