:: Реализъм, хиперреализъм, сюрреализъм

Мария и Валери ВЪРБАНОВИ
Мария и Валери ВЪРБАНОВИреализъм, хиперреализъм
МАРИНА БОГДАНОВА
МАРИНА БОГДАНОВАреализъм, сюрреализъм
БОЙКО КОЛЕВ
БОЙКО КОЛЕВхиперреализъм
РОСЕН КРЪСТЕВ
РОСЕН КРЪСТЕВмагически реализъм
ИСКРЕН СЕМКОВ
ИСКРЕН СЕМКОВреализъм, магически реализъм
СТАНИСЛАВ ВАРДЕВ
СТАНИСЛАВ ВАРДЕВсюрреализъм

:: Фигуративно изкуство, наивизъм, библейска живопис

ЮЛИЯ СТАНКОВА
ЮЛИЯ СТАНКОВАбиблейска живопис
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАК
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАКнаивизъм, шити картини
БОГОМИЛ АРСОВ
БОГОМИЛ АРСОВнаивизъм, фигуративно изкуство
ПЕТЪР ДИМОВ
ПЕТЪР ДИМОВнаивизъм
АНЕТА ЯЛАМОВА
АНЕТА ЯЛАМОВАнаивизъм
ДИМИТЪР ВЕЦИН
ДИМИТЪР ВЕЦИНнаивизъм
GUIDO VEDOVATO (Italy)
GUIDO VEDOVATO (Italy)наивизъм
ROLANA (Lithuania)
ROLANA (Lithuania)фигуративни композиции, наив
Владимир ШУНЕВ
Владимир ШУНЕВдекоративни пейзажи и наив

:: Абстрактна и полуабстрактна живопис

ДИМИТЪР КАРАТОНЕВ
ДИМИТЪР КАРАТОНЕВживопис, графика
РУСЛАН КОТЕВ ( Великобритания)
РУСЛАН КОТЕВ ( Великобритания)живопис, рисунка
ПЕТКО АНТОНОВ
ПЕТКО АНТОНОВживопис

:: Графика, рисунка, керамика

Петър БОЯДЖИЕВ и Даниела ЗЕКИНА ( Канада)
Петър БОЯДЖИЕВ и Даниела ЗЕКИНА ( Канада)дигитална графика, живопис
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВкерамика, скулптура
ИЗАБЕЛ НЕМЕЧЕК
ИЗАБЕЛ НЕМЕЧЕКкерамика, скулптура
ИВАН НИНОВ
ИВАН НИНОВграфика, рисунка, живопис