:: Реализъм, хиперреализъм, сюрреализъм

ВЪРБАНОВИ
ВЪРБАНОВИреализъм, хиперреализъм
МАРИНА БОГДАНОВА
МАРИНА БОГДАНОВАреализъм, сюрреализъм
ИСКРЕН СЕМКОВ
ИСКРЕН СЕМКОВсюрреализъм (trompe l’oeil)
СТАНИСЛАВ ВАРДЕВ
СТАНИСЛАВ ВАРДЕВсюрреализъм
БОЙКО КОЛЕВ
БОЙКО КОЛЕВхиперреализъм

:: Наивизъм и библейска живопис

АНЕТА ЯЛАМОВА
АНЕТА ЯЛАМОВАнаивизъм
ПЕТЪР ДИМОВ
ПЕТЪР ДИМОВнаивизъм
ЮЛИЯ СТАНКОВА
ЮЛИЯ СТАНКОВАбиблейска живопис
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАК
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАКнаивизъм, шити картини
ДИМИТЪР ВЕЦИН
ДИМИТЪР ВЕЦИНнаивизъм
GUIDO VEDOVATO (Italy)
GUIDO VEDOVATO (Italy)наивизъм
Стоян БОЖКИЛОВ
Стоян БОЖКИЛОВнаивизъм
ROLANA (Lithuania)
ROLANA (Lithuania)фигуративни композиции, наив
БОГОМИЛ АРСОВ
БОГОМИЛ АРСОВнаивизъм, фигуративно изкуство
Владимир ШУНЕВ
Владимир ШУНЕВдекоративни пейзажи и наив

:: Абстрактна живопис, графика, керамика

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВкерамика, скулптура
РУСЛАН КОТЕВ
РУСЛАН КОТЕВживопис, рисунка
ДИМИТЪР КАРАТОНЕВ
ДИМИТЪР КАРАТОНЕВграфика, живопис
ПЕТКО АНТОНОВ
ПЕТКО АНТОНОВживопис
ИЗАБЕЛ НЕМЕЧЕК
ИЗАБЕЛ НЕМЕЧЕКкерамика, скулптура